دانلود ترجمه مقاله حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی: شواهد برگرفته از دعوی مشتق – الزویر 2018

38,000 تومان

حقوق سهامدار برای شرکت ها از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. لا پورتا و همکاران (1998) استدلال می نمایند که در میان انواع مختلف حقوق سهامداران، وجود حقوق دادرسی، که باعث می شوند سهامداران سرکوب شده ادعاهای قانونی علیه مدیران و ماموران داشته باشند، شاید مهم ترین مورد است. در حالی که شواهد فراوان در خصوص نحوه اثرگذاری حقوق دادرسی بر سهامداران وجود دارد (به عنوان مثال، جنسن و روبک ،1983؛ شلفیر و ویشنی ،1997)،