دانلود ترجمه مقاله چولگی، ریسک پایه و تقاضای معامله آتی بهینه – الزویر ۲۰۱۸

32,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله چولگی، ریسک پایه و تقاضای معامله آتی بهینه – الزویر ۲۰۱۸:آثار تحقیق مبنی بر پوشش ریسک وضعیت نقدینگی با پیش خرید، گسترده است. از زمان مشارکتهای اولیه جانسون (1960)، استین (1961) و ادیرینگتون (1979) و به رغم تعدادی از مقالات که پیشنهاد روشهای جایگزین را ارائه می دهند، پوشش ریسک واریانس حداقل در عمل از تکینیک های بسیار رایج است، چرا که برای درک و پیاده سازی نسبتا ساده است. پوشش ریسک حداقل واریانس یک مورد خاص از چارچوب سودمندی حداکثر انتظارات است که در آن پوشش ریسک بهینه بر اساس حداکثر سازی سودمندی مورد انتظار عامل در زمانی که پوشش ریسک بالا برده شده است …