دانلود ترجمه مقاله معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

علم بازاریابی، همراه با فناوری اطلاعات، علاقه زیادی به درک و تحلیل رسانه های اجتماعی و داده های ایجاد شده آنها دارد. ما یک مطالعه با مقیاس کامل، با هدف ایجاد یک نوع شناسی برای سنجه های رسانه های اجتماعی و مقالات مربوط به واکاوش ها، با نوع شناسی ای بطور پیوسته افزایشی و قابل ویرایش ارائه کردیم. این یافته ها به چندین روش در ادبیات مشارکت می کند. نوع شناسی پیشنهادشده منعطف است، به این معنی که مرورهای ادبیات آینده در مورد یک موضوع می تواند بر اساس نوع شناسی، با اضافه کردن موارد و دسته ها، مشارکت کند.