دانلود ترجمه مقاله روانگرایی خاک در زمین منجمد فصلی در طی زلزله – الزویر ۲۰۱۹

20,000 تومان

در این مقاله ما یک ارزیابی میدانی سیستماتیک پس از وقوع زمین لرزه Mw6.6 Akto را در موقعیت های شکاف زمینی مخروطی و روانگرایی ارائه دادیم. ما نواحی را تعیین کردیم که به صورت غیر معمولی روانگرایی شدیدی را بر روی شیب پلکانی T1 رودخانه ی Karaatدر روستای Bulake تجربه کردند که در مجاورت پوشش های رسوبی نزدیک کوهستان Kungai قرار داشتند. ما متوجه شدیم که روانگرایی هم در طول گسل اصلی و هم در طول شکاف های زمینی مخروطی در طول این زمین لرزه اتفاق افتادند.