دانلود ترجمه مقاله عملکرد سازمانی و شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک – ۲۰۱۸

15,000 تومان

مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی نیجریه و کاربرد مکانیزم های حسابداری مدیریت استراتژیک انجام پذیرفت. منحصر به فرد بودن تجزیه و تحلیل ما از تفکیک متغیرهای تحقیق به تعدادی از گزینه های مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده های حاصل از انجام نظرسنجی منشا می گیرد. مطالعه نشان داد که کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت استراتژیک، رابطه مثبتی با عملکرد سازمانی شرکت های نظرسنجی دارد.