دانلود ترجمه مقاله تعامل بین پروفایل های (مشخصات) ریسک استراتژیک و فرمت ارائه در قضاوت های استراتژیک مدیران با استفاده از کارت امتیازدهی متعادل – الزویر ۲۰۱۸

28,000 تومان

نتایج ما نشان می دهد زمانی که اطلاعات ریسک استراتژیک در BSC ادغام می شوند، مدیران، ارزیابی استراتژیک و تصمیم گیری های توصیه با ریسک های محرک عملکرد بالا را به صورت کمتر مطلوب نسبت به مواردی با ریسک های نتیجه عملکرد بالا انجام می دهند، اما زمانی که ریسک های استراتژیک به عنوان لیست مستقل ارائه می شوند، این کار را انجام نمی دهند. در حالی که تفاوت های قابل توجهی در اثرات پروفایل ریسک استراتژیک بین دو فرمت ارائه برای قضاوت های توصیه استراتژی پیدا می کنیم،…