دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی تولید با پذیرش سفارش و عدم قطعیت تقاضا – الزویر ۲۰۱۸

30,000 تومان

مدل های برنامه ریزی تولید کلاسیک به تعیین برنامه تولید با حداقل هزینه یا حداکثر سود می پردازند با توجه به این موضوع که تقاضا باید زمانی که ظرفیت موجود است برآورده بشود. تقاضا برای هر دوره انباشت سفارشات مشتری با همان تاریخ است. با این حال، اغلب متمایز سازی سفارشات مشتری بنابه دلایل متعدد ضروری است (آئوم و براهیمی ، 2013). در حقیقت، مشتریان مختلف شرایط خاصی را به منبع مواد خام یا کیفیت آزمون های کنترل در طی فرآیند تولید سفارشات آن ها تحمیل می نمایند. همچنین، در مورد ظرفیت محدود، تصمیم گیرنده می تواند تنها تقاضاها را تا حدودی برآورده نماید و در نتیجه باید در خصوص این موضوع تصمیم بگیرد که کدام سفارشات مشتری باید برآورده بشوند.