دانلود ترجمه مقاله یک مدل دینامیک برای مدیریت آب در سطح شرکتی با تلفیق تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی – الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

 مرتبط ترین و بدیع ترین جنبه ها عبارتند از الف) نمایش مبتنی بر سیستم سیستمهای کشاورزی، ب) توصیف فرایندهای دینامیک از طریق انعطاف پذیری مدیریتی و تطابق پذیری، ج) نمایش فرایندهای تصمیم گیری کشاورزان در مقیاسهای متعدد زمانی و فضایی، د) مدیریت منابع. توانایی NAMASTE برای شبیه سازی فرایندهای تصمیم گیری تطابقی کشاورزان با شبیه سازی یک روستای مجازی هندی متشکل از دو مزرعه مجازی با دسترسی به آب زیرزمینی نمایش داده می شود.