دانلود ترجمه مقاله مفاهیم گسترده تر تحقیقات مدل کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

در سال های اخیر علاقه ی علمی زیادی به مدل های کسب و کار ایجاد شده است. مدل های کسب و کار به توصیف نحوه کسب و کار شرکت و به طور کلی، یک فرد یا سازمان می پردازد (چبروق و روسنبلوم، 2002؛ ماگرتا، 2002). مدل کسب و کار، توضیح می دهد که یک بازیگر مفروض با چه هدفی ” برقراری ارتباط با عوامل و بازارهای محصولات را انتخاب می کند” (زوت و آمیت، 2008، ص 3). به عبارت دیگر، این مدل ساختاری است “که واسط بین توسعه فن آوری و ایجاد ارزش اقتصادی است” (چسبروگ و روزنبلوم، 2002، ص 532).