دانلود ترجمه مقاله زنجیره تأمین خود-فکر – امرالد ۲۰۱۹

25,000 تومان

دوراچ و همکارانش (۲۰۱۷، ص ۷۶) پیشنهاد کرده اند که مرور سیستماتیک مقالات در زمینه مدیریت زنجیره تأمین باید شامل یافته هایی باشند که تصویر از پیش تصور شده «چارچوب نظری» برای شبیه سازی توسعه توضیحات جدید یا جایگزین را به چالش می کشند. ما در این مقاله توضیح جدید، یعنی یک مدل زنجیره تأمین جدید را معرفی کرده ایم: زنجیره تأمین خود فکر. مرور سیستماتیک مقالات نشان داد که زنجیره تأمین آینده (که توسط پیشرفت های حاصل شده در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، و خصوصاً اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی ممکن شده است)