دانلود ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب – اسپرینگر ۲۰۱۹

19,000 تومان

این تحقیق یک چشم انداز تحلیلی را در زمینه ی تولید با تکیه بر پیاده سازی سیتم تولید ناب فراهم می آورد. در دوره ی مطالعاتی مشاهده ی آثار منتشر شده این نکته را آشکار کرد که سازمان هایی که دارای پیوستگی با تولید ناب هستند با موانعی مواجه می شوند همان موانعی که در تطابق با هر سیستم جدیدی ممکن است با آن روبرو شوند. برای مشخص کردن این موانع، شرکت ها در حال جستجوی روش هایی برای توسعه ی ساختار های حمایتی این پیاده سازی هستند.