دانلود ترجمه مقاله بهره وری بانک و رشد صنعت در خلال بحرانهای مالی – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

بحران عظیم وثیقه 2009 به ما یادآوری میکند که چطور بخش بانکی نقش مهمی را در اقتصاد واقعی بازی میکند. مقالات بسیاری یک رابطه ی مثبت بین یک سطح توسعه ی مالی و نرخ رشدش را شناسایی و تحلیل کرده اند. به هر حال، این ادبیات گسترده روی اعتبار و رشد اعتبار خصوصی به عنوان یک حد از سطح توسعه ی مالی کشور استفاده میشود. استفاده از این مقیاس دو مشکل را پدیدار میکند. نخست، حسن ایت ال(2009) نشان داد که اعتبار خصوصی فقط مقدار وجوه بخش مالی را ندازه میگیرد و نبایستی برای اندازه گیری کیفیت توسعه ی سطح مالی کشور مورد استفاده قرار گیرد.