دانلود مقاله ترجمه شده ارتباطات بر اساس اعتماد برای اینترنت اشیا صنعتی – ۲۰۱۸ IEEE

17,000 تومان

برای حسگر و سنسور-ابر ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای حسگر- ابر متحرک: در مورد سنسور-ابر متحرک [۱۳] که سنسور-ابر، قابلیت حرکت و تحرک سنسورها و حسگرها را دارد؛ فرایندی که تعیین می نماید به کدام ماهیت ها می توان اعتماد کرد؛ تحت تاثیر سنسورها و حسگرهای متحرک، قرار دارد. به ویژه چگونگی محاسبه ارزش اعتماد ماهیت ها با ملاحظه تحرک حسگرها، ارزش مطالعه بیشتر را دارد. ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنسور-ابر زیرآب: در ارتباط با سنسور-ابر زیرآب [۱۴]، گردآوری شواهد در ارتباط با قابلیت اطمینان ماهیت ها، در زیر آب، اجرا شده است. در چنین موردی، عوامل (برای مثال انتشار صوت) امکان دارد بر فرایند گرآوری تاثیر بگذارند. به علاوه، ارزیابی ارزش های اعتماد ماهیت ها باید محیط زیر آب را مد نظر قرار دهد.