دانلود ترجمه مقاله دانلود ترجمه مقاله مهندسی سیستم مبتنی بر خدمات – الزویر ۲۰۱۸

15,000 تومان

پیشرفت های اخیر در رایانش سرویس گرا و رایانش ابری از جمله، توان محاسباتی، ذخیره سازی و شبکه بندی و نوآوری های زیرساخت، فرصت های هیجان انگیزی را برای پیشرفت قابل توجه در درک و حل مسائل پیچیده جهان حقیقی فراهم می کنند. چنین مسائلی معمولاً نیازمند رویکرد سطح سیستمی هستند که سیستمی پیچیده را در سطوح مختلف تجرید مدل می کند، به توسعه معماری های بی نقص برای مورد ملاحظه قرار دادن احتیاجات و نگرانی های سیستمی جداگانه کمک می کند و منابع پراکنده دانش را روی مؤلفه های سیستم و اندرکنش های آنها یکپارچه می کند.