نگارش پایان نامه(صفحات داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد)

نگارش پایان نامه(صفحات داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد)

نگارش پایان نامه(صفحات داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد):فونت حروف این آئین‌نامه با برنامه Word تایپ شده و قطع رساله A4 (21 × 5/29) در نظر گرفته شده است.

الف-  صفحات فرعی

  1. شماره صفحات فرعی بصورت حروف ابجد ( أ-  ب- ج- ……) است که باید 5/1 سانتیمتر بالاتر از پائین صفحه و از دو طرف کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد که این شماره‌گذاری از «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می‌شود.
  2. اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید (آستر بدرقه ) به ترتیب  صفحه شبیه به طرح جلد  به زبان فارسی با تاییدیه هیأت داوران با فونت 16 B-nazanin برجسته می باشد ، تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه با فونت 14 B- nazanin  ، منشور اخلاق پژوهش بافونت IranNastaliq-15 ، می باشد که شماره نیز ناپدید باشد.
  3. صفحه­ی بعد از منشور اخلاق پژوهش « بسم الله …..» ،با فونت نستعلیق بدون شماره صفحه می باشد.
  4. صفحات بعدی به« تقدیم به » و «سپاس گزاری» اختصاص دارد که تیتر«تقدیم به» و « سپاس گزاری » با فونت 14 B- nazanin برجسته یا 14 B- nazanin برجسته نوشته شده و فاصله آن از بالا 8 سانت و از سمت راست 3 سانت باشد.  فاصله تیتر تا متن 15/1 سانت و فاصله متن نیز از سمت راست 3 سانت و از سمت چپ صفحه 3/2 می باشد. مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند.
  1. صفحه بعدی به فهرست مطالب اختصاص دارد. در اولین صفحه، فاصله تیتر « فهرست مطالب» نسبت به بالای صفحه 8 سانت است و نسبت به دو طرف صفحه کاملاً در وسط قرار می گیرد و با فونت 14 B- nazanin   برجسته نوشته می‌شود. یک سانتیمتر پائین تر از تیتر فهرست مطالب، با فونت 14 B- nazanin  برجسته کلمات «عنوان» و «صفحه» نوشته شود. فاصله « عنوان » تا سمت راست صفحه 3 سانتیمتر و فاصله «صفحه»  تا سمت چپ صفحه 3/2 سانتیمتر باشد. 15/1 سانتیمتر پائین‌تر از عنوان و صفحه با فونت 14 B- nazanin  به ترتیب عناوین و شماره صفحه‌ها نوشته شود. کل عناوین با 14  B- nazanin نازک وفاصله 15/1 سانتیمتر از هم و فقط فصل بندی ها بصورت بولد نوشته می شوند.

اگر فهرست مطالب از یک صفحه تجاوز کرد، صفحه بعدی آن فاصله تا بالای صفحه 2/3 سانتیمتر در نظر گرفته شود. صفحات «فهرست» با حروف الفبای أبجد، شماره‌گذاری شده و در وسط و پائین صفحه انجام گیرد.

  1. در صورت نیاز فهرست جدول‌ها، نمودارها، شکل‌ها و نقشه‌ها بعد از فهرست مطالب با همان شرایط تایپ می‌گردد
  2. فونت نوشته در صفحه (طرح جلد انگلیسی) Times New Roman14 برجسته می باشد. ( رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه عنوان Sc. و رشته های علوم انسانی عنوان M.A.) . این صفحه بصورت نگارش مجلات انگلیسی صحافی گردد.)
  3. نگارش پایان نامه
  1. «چکیده انگلیسی» Abstract : فونت تیتر این صفحه  Times New Roman نازک 14 میباشد.                 تیتر”Abstractرا در سمت چپ صفحه و فاصله آن تا بالای صفحه 8 سانت و تا سمت چپ 5/3 سانت نوشته و 15/1 سانت پائین تر نوشتن متن شروع می‌شود، که فاصله متن Abstract تا سمت چپ صفحه 3 سانت و تا سمت راست 3/2 سانت وفونت آن Times New Roman نازک 14 و حداکثر دریک صفحه نوشته می‌شود

ب) صفحات اصلی:

  توالی صفحات پایان‌نامه یا رساله براساس طرح پیشنهادی استاد راهنما تنظیم گردد:

نگارش پایان نامه

    «چکیده»

خلاصه فارسی پایان‌نامه «چکیده» اولین صفحه اصلی با شماره صفحه 1 مشخص می‌شود و حداکثر در 2 صفحه و با فونت 12 B- nazanin  برجسته تایپ شود. فاصله تیتر «چکیده» نسبت به بالای صفحه 8  سانت و در سمت راست صفحه می‌باشد که فاصله آن تا سمت راست صفحه 3 سانت می‌باشد. 15/1 سانت پایین‌تر از تیتر چکیده ، متن چکیده شروع شده که فاصله آن از سمت راست کاغذ 3 سانت و از سمت چپ کاغذ 3/2  سانت باشد.کلید واژه نیز در پایان چکیده قرار می گیرد.

    «مقدمه»

      تیتر «مقدمه» نسبت به بالای صفحه 8 سانتیمتر و در سمت راست صفحه نوشته شود و فاصله آن تا سمت راست صفحه 3 سانتیمتر و با فونت 14 B- nazanin  برجسته گذاشته شود.——– 15/1 سانت پایین‌تر از تیتر مقدمه ،متن آن با فونت 14 B- nazanin نازک وفاصله آن تا سمت راست صفحه 3 سانت و از سمت چپ صفحه 3/2  سانت میباشد.

در صفحات اصلی پایان‌نامه بعد از چکیده و مقدمه، فصل‌ها « با پیشنهاد استادان راهنما و مشاور» آغاز می‌شود.

نگارش پایان نامه

تذکر:

  • در اولین صفحه آغاز هر فصل، فاصله اولین سطر آن نسبت به بالای صفحه 8 سانتیمتر می‌باشد و در بقیه صفحات فاصله تا بالای صفحه 2/3 سانتیمتر می‌باشد.

       صفحات اصلی می‌بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول هر سطر 16 سانتیمتر و فاصله سطرها از یکدیگر 15/1 سانتیمتر در نظر گرفته شود. متن آن با فونت 14 B- nazanin  نازک و تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر 24 سطر می‌باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 3 سانتیمتر و از سمت چپ 3/2 سانتیمتر باشد. ابتدای هر پاراگرف با 5/0 نیم سانتیمتر تو رفتگی شروع می شود و فاصله آخرین سطر از پایین صفحه 3 سانتیمتر باشد.

فاصله «شماره صفحه» تا پایین صفحه 5/1 سانتیمتر باشد و کاملاً در وسط قرار گیرد. ضمناً در صورتی‌که متن به زبان انگلیسی می‌باشد، فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 3 سانتیمتر و از سمت چپ 3/2 سانتیمتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *