مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):در عصر اقتصاد مبتنی بر داشن فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی های مشهود آن ها نیست. مطالعات نشان داده که ابزار سنجش عملکرد با معیارهای مالی – دارایی های مشهود – دارای نارسایی هایی است، و فرصت های ارزش آفرینی در حال جابجایی از مدیریت دایایی های مشهود به مدیریت استراتژی های دانش پایه ای است که هدف آن ها به کارگیری دارایی های نامشهود یک سازمان است(گونس و همکاران،2013).

در عصر رقابت مبتنی بر دانش توانایی سازمان ها برای توسعه و بسیج دارایی های نامشهود عتملی حیاتی در موفقیت برای – حضور در بازار رقابتی محسوب می شود.

پیتر اف دراکر که به عنوان پدر مدیریت نوین شناخته شده است. در مقاله ای تحت عنوان «اقتصاد ما در حال تغییر است» نظر داده که در بیست سال آینده دو پنجم از کل نیروی کار کشورهای ثروتمند را نیروی کار «دانشگر» تشکیل می دهد(یو و همکاران،2013). به نظر یم رسد هرچند اینروند در کشورهای در حالت توسعه متفاوت است اما در سازمان های دانش پایه کشورهای در حال توسعه این نسبت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. او با اشاره به دارایی های نامشهود به شرح زیر:

  • روابط کارکنان یا مشتریان به طور اعم
  • خدمات بدیع
  • کیفیت بالا
  • فرایند عملیاتی پاسخگو
  • پایگاه های اطلاعاتی توانمند
  • مهارت و انگیزه کار کنان(گونس و همکاران،2013).

نظر می دهد روابط کارکنان با درصد بالا از ارزش آفرینی در بالای فهرست دارایی های نامشهود قرار دارد که می تواند ساز وکاری موثر برای حضور در بازار رقابتی را فراهم سازد. از این جهت توجه به دارایی نامشهود مخصوصا از منظر مشتری یادگیری و رشد اقر بخشی با شدت بالا به همراه دارد.
فرایند و ساز و کار تاثیر روابط کارکنان به عنوان عمده ترین بخش از دارایی نامشهود برای ارزش آفرینی و در نتیجه حضور سازمان در بازاررقابتی بر فعالیت های «تسهیم دانش» و «مشارکت درامکانات» بعنی مدیریت دانش نیز تاثیر گذار است(برور و همکاران،2015).

به طور کلی کالاها و خدمات برای حضور در بازار رقابتی دارای دو عنصر تعیین کننده ی «کیفیت» و «قیمت» هستند. کیفیت به طور عمده تحت تاثیر تکنولوژی، منابع فیزیکی و شبکه دانش است.
عنصر «قیمت» نیز به طور اصولی و عمده تحت تاثیر قیمت تمام شده می باشد. از سوی دیگر یکی از زیر مجموعه های تاثیر گذار بر قیمت تمام شده ساختار سازمانی است که دارای زیر مجموعه ای از «سرمایه انسانی توسعه یابنده» ، «رابطه قدرت – اختیارات تفویضی / جایگاه تصمیم گیری» و «ارتباطات کارکنان» می باشد(یو و همکاران،2010).

 مزیت رقابتی مشهود در مقابل نامشهود

از نظر هاو ما(1990) مزیت رقابتی تمایز در ویژگ یها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را در مقایسه با رقبا قادر به

ارائه ی خدمات بهتر به مشتریان می کند مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسب به مقدار زیادی منابع در ععرصه های خاص که به راحتی قابل تغییر نیستند ناشی می شود. که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری  سنگین در ماشین آلات اشاره کرد. در مقابل، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهدهی آن در شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیتهای  سازمان منتج می گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیو ههای برنامه ریزی، سبکهای مدیریتی، فرایندها، ساختارها و سیستم های سازمانی، مکانیز مهای یادگیری، رو شهای هماهنگی و نیز کارهای تیم یاست. به طور کلی می توان گفت که هر قدر مزیت رقابتی، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل تر و زما نبرتر خواهد بود. ضمن این که، جابه جایی و جذب مزیت نامشهود بسیار مشکلتر از مزیت مشهود است. شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد  خود تنها

به شاخصهای مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از 3 منظر دیگر یعنی مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند. اگر سازمانها بتوانند سرمایه های انسانی، اطلاعاتی و سازمانی خود را به خوبی تعریف کنند، شاخص های مناسب ی برای اندازه گیری آ نها طراحی  کنند و در نهایت آ نها را با راهبردها

و اهداف سازمانی هم سو نمایند، قادر خواهند بود از نتایجش گفت انگیزی که خواهند داشت در جهت افزایش سود و منافع ذی نفعان بهره ببرند. هما نطور که کاپلان و نورتون  بیان می کنند: “مهمترین دلایل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود این است که اگر سازمانی بتواند سرمایه انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان خود را با سرمایه اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی و سرمایه های سازمانی مانند کار تیمی و فرهنگ سازمانی همسو کند، موفقیت به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند آن را کپی برداری کنند. (بریور،2015)

دانلود:مبانی نظری منابع نامشهود سازمانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

محصولات مکمل:

ادبیات نظری مزیت رقابتی پایدار(SCE)

ادبیات نظری کارت ارزیابی متوازن(BSC)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *