نقش محیط فروشگاه در خرید کردن

نقش محیط فروشگاه در خرید کردن

محیط فروشگاه تاثیر بسزایی در خرید کردن مشتری دارد بدین صورت که تحقیقات زیادی طی سالیان متوالی این موضوع را تایید میکند.

ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ آن، اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺎﻣﺖ آن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ي ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﻣﺎﻛﻦ ﮔﺮدﺷﮕ12ﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺴﺘﻦ  این کهﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺧﺮﻳﺪاران ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد اﺳﺘﺮاﺗﮋي های، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺗﺠﺎرب ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ اراﺋﻪ دهد.

ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺗﻤﺎﻳﻼت رﻓﺘﺎري

ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ را در ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺮورش داده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ادراﻛﺎت و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺸﺮي را ﻧﻴﺮو ﺑﺨﺸﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از داﻧﺶ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺪﻣﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺸﺮي را برسی میکند.

منظور از محیط خرید چیست؟

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ . ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﺟﻮي ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ آن به ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن کارهای غیر ممکن است.

کاتلر محیط خرید را اینگونه تعریف میکند:

محیط خرید یاخدمت بخشی از بسته بندی کالا،محسوب میشود.

رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

با تمرکز بر جنبه های محیطی ﻣﺤﻴﻂ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي و ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و مشتریان دیگر نیز زیاد مهم است.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي بعدی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ(مانند:ﻧﻮر،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، رﻧﮓ، و وﻳﺘﺮﻳﻦ، و ﻏﻴﺮه )ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ادراك از ازدﺣﺎم و رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن ) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را  در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ، و ﺣﺎﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ تاثیر می گذارد.

دسته بندی عوامل تاثیر گذار

در پژوهشی دیگر ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ. از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ :ﻧﻤﺎي ﻣﺘﺤﺮك، ورودي، وﻳﺘﺮﻳﻦ، ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف آن، و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪادي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻫﺎ درﺳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ویژگی های ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ در رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ بر خرید دارد .

در ادامه مقالات بیشتری رائه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *