دانلود ترجمه مقاله جهت گیری مشتری و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۹

22,000 تومان

 این تحقیق دارای محدودیت هایی است که موقعیت تحقیقات آینده را فراهم می آورند. اول اینکه، اگرچه این تحقیق با استفاده از شاخص های زمانی برای اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل در دو موج انجام شده است، اما بررسی تاثیرات میانه رو رابطه اخلاقی در بلندمدت جالب به نظر می رسد. این مطلب ما را قادر می سازد تا میزان تغییرات موقت را در رهبری انسانی – عدالتی و میانه رو و تاثیر CI بر رابطه عملکرد – CO ارزیابی کنیم.