پرسشنامه استاندارد بررسی رویه‌ها در تیم سینیور(1996)

پرسشنامه استاندارد بررسی رویه‌ها در تیم

پرسشنامه استاندارد بررسی رویه‌ها در تیم توسط سینیور در سال 1996 طراحی شد .و دارای20 سوال در 2 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تعریف گروه :

مجموعه ای از دو یا چند نفر را که بطور مرتب با هم برای کسب یک یا چند هدف مشترک کار

گروه عبارتست از : « دو يا چند نفري که با يک الگوي روابط پايدار، به طور منظم با يکديگر در کنش متقابل هستند، داراي اهداف مشترکي مي باشند، و وجود تمامي افراد گروه براي برآوردن نيازهاي فرد فرد اعضاي آن ضروري است، در واقع اعضا خود را بايد بعنوان يک گروه حس کنند».

گروه براي برآوردن نيازها و فراهم کردن امکان رشد، راهي را پيش پاي افراد مي گذارد، اما از آنجا که کار در گروه ضمن انجام وظيفه، پاداش دهنده نيز مي باشد، افراد براي دستيابي به اهداف نيروي بيشتري کسب مي کنند. البته پيشرفت گروه به اين بستگي دارد که تمام مشارکت کنندگان، اهداف گروه را درک کرده باشند.

« استيفن رابينز» گروه را به اين صورت تعريف مي كند : دو يا چند نفر كه با هم روابط متقابل دارند، به يكديگر وابسته اند و براي تأمين هدفهاي خاصي گرد هم مي آيند. گروهها مي توانند رسمي يا غير رسمي باشند. مقصود از گروههاي رسمي اين است كه اين گروه ها بوسيله ساختار سازماني مشخص مي شوند، كارهاي مشخصي به آنها واگذار مي گردد و گروههاي كاري يا تخصصي تشكيل مي دهند.

در گروههاي رسمي رفتار فرد بوسيله هدفهاي سازمان تعيين و مسير حركت وي مشخص مي گردد. نمونه آنها  خلبان و كمك خلبانها هستند كه بصورت يك گروه رسمي خدمه پرواز را تشكيل مي دهند. برعكس، گروههاي غير رسمي گروههايي هستند كه بوسيله ساختار سازماني مشخص نمي شوند و هيچ نوع ساختار رسمي ندارند. اين گروهها به صورت طبيعي، در محيط هاي كاري تشكيل مي گردند و علت موجوديت آنها واكنشهايي است كه در برابر نياز به تماسهاي اجتماعي از خود نشان ميدهند.

مي توان گروه ها را بصورت حاكم، تخصصي، ذينفع يا دوستي تقسيم كرد. گروههاي حاكم و تخصصي بوسيله ساختار رسمي سازمان مشخص مي شوند، در حاليكه گروههاي ذينفع و دوستي جنبه غير رسمي دارند.

يك گروه حاكم بوسيله نمودار سازمان مشخص مي شود. اين گروه از زيردستان و كاركناني تشكيل مي گردد كه گزارش كار خود را بصورت مستقيم به يك مدير مي دهند. رييس يك مدرسه ابتدايي و 12 آموزگاري كه با او كار مي كنند يك گروه حاكم را تشكيل مي دهند.

 گروههاي تخصصي. اين گروهها بوسيله نمودار سازماني تعيين مي شوند و كساني هستند كه براي انجام و تكميل كار خاصي گروه تشكيل مي دهند ولي مرزهاي يك گروه تخصصي به ساختار سازماني و سلسله مراتب اداري (رئيس و مرئوسي ) محدود نمي شود، بلكه ممكن است وضع به گونه اي باشد كه هر عضو بتواند دستور دهد.

براي مثال، اگر يك دانشجو به نوعي جنايت متهم شود كه در محوطه دانشگاه صورت گرفته است، در آنصورت رئيس اداره آموزش، رئيس امور دانشجويي، رئيس دانشكده، رئيس حراست و مشاور امور دانشجويي يك گروه تخصصي تشكيل مي دهند. لازم به  ياد آوري است كه هم گروه هاي حاكم به صورت گروههاي تخصصي عمل مي كنند، ولي از آنجا كه گروهاي تخصصي نمي توانند در سراسر سازمان اعمال نفوذ نمايند، بنابراين، عكس آن صادق نيست.

كساني كه به گروه هاي حاكم يا تخصصي مي پيوندند، امكان دارد مقصود شان تأمين هدفهاي خاصي باشد كه مورد نظرشان است. چنين گروهي را گروه ذينفع مي نامند. كاركناني كه براي تغيير برنامه هاي تعطيلات تابستاني، گروه تشكيل مي دهند يا جهت حمايت از همكاران اخراجي خود يا براي افزايش مزاياي حاشيه اي گرد هم مي آيند نمونه اي از تشكيلاتي را بوجود مي آورند كه منافع مشترك دارند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رویه‌ها در تیم نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 20 گویه ای پرسشنامة رویه‌ها در تیم می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
رویه مثبت

1 تا 10

رویه منفی

11 تا 20

دانلود:

پرسشنامه استاندارد بررسی رویه‌ها در تیم سینیور(1996)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *