دانلود ترجمه مقاله مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی – الزویر ۲۰۱۷:مطالعات مختلف ، اعم از تحقیق علمی و همچنین مطالعات دقیق نشات گرفته از زندگی روزانه ، نشان داده اند که ریسک یک موجودیت قابل اندازه گیری بوده و بنابراین ، قابل پیش بینی است. علوم مدرن، ما را مجهز به بسیاری از ابزار ها و روش ها به منظور مشخص ساختن و اندازه گیری ریسک هایی همانند برنامه های جدید تر و کامل تر و سیستم هایی برای محاسبه ی مقیاس و بزرگی وقوع ریسک می کنند. همچنین دانش ما در این رابطه در طول چند سال گذشته تغییر کرده است.

شرکت های ساختمانی و سرمایه گذاران شروع به ارزیابی ابزار ها به شکل برنامه ی زمانی یا تجزیه و تحلیل های کامپیوتری برای برنامه ریزی سرمایه گذاری تاثیر گذار کرده اند. ما متوجه شدیم که یک پروژه ی اجرا شده به صورت صحیح و مشخص کردن ریسک در ابتدا ممکن است در مرحله ی بعد به موفقیت پروژه بینجامد. با توجه به کمترین تاخیر ها در پیاده سازی های صورت گرفته از سوی بسیاری از سرمایه گذاران کلیدی، چنین مقیاس هایی ضروری است.

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

دومین کنفرانس بین المللی راه حل های نوآورانه در مهندسی ساخت و ساز و مدیریت

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Risk management
projects
construction
تعداد صفحات ترجمه شده: 15 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Paweł Szymański
موضوع: ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 9 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مدیریت خطر

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

1 . مقدمه

2. شناسایی و ارزیابی ریسک

2.1 . انواع ریسک و مثال ها

3. برنامه ریزی ریسک و واکنش

3.1 . تاثیر تجزیه و تحلیل سهامدار بر پروژه

3.2 . تجزیه و تحلیل ریسک کیفی و کمی

3.3 . راه های مختلف پاسخ به ریسک

4 . مدیریت ریسک و کنترل

4.1 . فرایند مدیریت

4.2 . سیکل مدیریت ریسک

4.3 . روش ها و ابزار ها در مدیریت ریسک

5 . نتیجه


چکیده

در عصر جهانی شدن، راهی در رابطه با صحبت نکردن در مورد ریسک وجود ندارد، به گونه ای که ریسک تبدیل به بخش ضروری از زندگی روزمره شده است. ریسک در همه جا و در همه بخش های زندگی وجود دارد. یکی از این بخش ها صنعت ساختمانی است، به صورتی که ریسک عنصر همیشه در صحنه ی یک پازل بزرگ است. مدیریت ریسک موثر، به رگرسیون ریسک که ظاهرا ارزان ترین گزینه ی فعالیت است، اعمال نمی شود. هر چند، مشکل اصلی این گزینه، حساسیت اقتصادی است، چرا که آن چه که به صورت بالقوه سود آور است، بر اساس تعریف، خطر ناک بوده و چیزی که ریسکی را به وجود نمی آورد، از دیدگاه اقتصادی جالب توجه بوده و مزایای ملموسی را به همراه ندارد.

بنابراین، در رابطه با پروژه ی اجرا شده، مدیریت ریسک موثر، یافتن یک ” حد وسط ” در مدیریت آن است که از یک سو شامل محافظت در برابر ریسک از جهتی منفی به وسیله ی شناسایی دقیق و طبقه بندی ریسک است که منجر به تجزیه و تحلیلی جامع می گردد. از سوی دیگر، مدیریت با استفاده از تمامی ابزار های ریاضی و تحلیلی بایستی بر اساس چک کردن حداکثر منافع این تصمیمات انجام گیرد. تجزیه و تحلیل دقیق، با در نظر گرفتن تمامی جنبه های همراه، از جمله تجزیه و تحلیل سهامداران به ما اجازه خواهد داد تا آن چه را که در آینده به منافعی ملموس برای پروژه ی ما تبدیل خواهد شد را به مدیریت ریسک موثر اضافه کنیم.

شناسایی ریسک های پروژه در ابتدا بر اساس این قضیه صورت می گیرد که که کدام نوع از آن ها ممکن است پروژه را تحت تاثیر قرار دهند، همچنین اشاره به پارامتر های مشخص و تخمین احتمال اتفاق افتادن آن ها در پروژه دارد. این شرایط می تواند به سه گروه تقسیم شود : اطمینان، عدم قطعیت، و ریسک که به نوبه ی خود، از سه نوع سرمایه گذاری حمایت می کند: اولویت ریسک، بی طرفی نسبت به ریسک، انحراف ریسک خاص و اندازه گیری آن .

نتیجه ی شناسایی ریسک و تحلیل پروژه لیستی از رویداد هاست که نشان دهنده ی علت و احتمال یک رویداد ، و ارزیابی نهایی از تاثیر آن بر محیط است.


Abstract

In the era of galloping globalization, there is no way not to talk about the risk, which has become an indispensable part of everyday life. The risk is present everywhere, in every area of life. One such area is the construction industry, where risk is ever-present element of a great puzzle. Effective risk management, does not apply to the resignation of the risk, which is seemingly the cheapest option activity. The basic problem of this option, however, is its senselessness economic, because what is potentially profitable, it is by definition risky and something that does not pose a risk, it is interesting from an economic point of view, and thus, does not bring tangible benefits.

Therefore, the effective risk management will be to find a “golden mean” in its management, in relation to the implemented project. On the one hand it will involve protection against the risk of negative side, by means of detailed identification and classification of risk, resulted in a comprehensive analysis. On the other hand, the management should be based on checking the maximum benefits of these decisions, using all the tools of mathematical and analytical.

A detailed analysis, taking into account all aspects of escorts, including even stakeholder analysis will allow us to effectively risk manage what the future will translate into tangible benefits for our project. Identification of project risks, based primarily on determining what its types may affect the project, together with an indication of their characteristic parameters, and estimating the probability of its occurrence on the project. These conditions can be divided into three groups: assurance, uncertainty and risk, under which, in turn, preserve the three types of investors: risk preference, neutrality toward risk and pure risk aversion and its measurement. The result of risk identification and analysis of the project, will be a list of events showing the cause and the probability of an event, and its final assessment of the impact on the environment.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی – الزویر ۲۰۱۷

1 . مقدمه

در رابطه با جهانی شدن، پیشگیری از ریسک دشوار است، این ریسک تبدیل به بخش ضروری از زندگی روزمره شده است. ریسک در همه جا و در هر یک از جنبه های زندگی ما حضور دارد. یکی از این جنبه ها صنعت ساختمان است ، به صورتی که ریسک یک عنصر ذاتی است. مدیریت ریسک موثر به معنای حذف ریسک که ظاهرا ارزان ترین گزینه به حساب می آید نیست. از نقطه نظر اقتصادی این گزینه بی معنی است ، چرا که آن چه که به صورت بالقوه سود آور است، بر اساس تعریف، موردی ریسک دار بوده و فعالیتی که ریسکی را به وجود نیاورد ،  از دیدگاه اقتصادی جالب توجه نبوده و مزایای ملموسی را به همراه ندارد.

  1. 2. شناسایی و ارزیابی ریسک

هر پروژه با ریسک پذیری در ارتباط است. شرکت ها و سازمان ها بایستی به منظور اتفاق افتادن ریسک های ممکن آماده شوند. بیشتر اوقات شرکت ها تمایلی قوی نسبت به ایجاد ریسک در شروع فعالیت خود دارند و بنابراین ، بسیاری از آن ها در دو سال اول تاسیس دچار ورشکستگی می شوند. هر چند، سازمان های مالی و بانک ها اشتیاق ضعیفی نسبت به ریسک دارند. آن ها کسب و کار خود را به پیش می برند تا در برابر ریسک ها مقاوم باشند ، چرا که آنان دارایی های سپرده گذاران خود را اداره می کنند. به عنوان بخشی از سبد پروژه ها ، آن ها پروژه هایی را برای اجرا انتخاب می کنند که واریانس (عدم قطعیت) آن ها قابل قبول باشد. بنابراین ، پیش از اجرای هر پروژه آن ها بایستی متحمل تجزیه و تحلیل ریسک اجرا شده به همراه شناسایی ریسک های ممکن شوند. شناسایی کردن  ریسک ها در پروژه های های ساختمانی با تکیه بر تخمین احتمال وقوع آن ها در پروژه صورت می گیرد. نیاز به شناسایی ریسک های از شرایط تصمیم گیری تحت این شرایط که در حال حاضر کدام سرمایه گذار حضور دارد ، ناشی می شود .

نتیجه ی شناسایی ریسک پروژه و تجزیه و تحلیل، لیستی از حوادث می باشد که نشان دهنده ی علل آن ، احتمال  و ارزیابی نهایی اثرات محیط زیست است. در سال 1921  ، Frank Knight  به وضوح تفاوت بین ریسک و عدم قطعیت را تعریف کرد: ”  عدم قطعیت در یک روش متمایز قطعی از مفهوم شناخته شده ی ریسک دیده می شود که هرگز از آن جدا نشده است (…) نکته ی اصلی این است که در برخی از موارد ، ریسک یک مقدار قابل اندازه گیری می باشد در حالی که در موارد دیگر ، دارای طبیعت کاملا متفاوتی می باشد، بسته به توعی که ما بایستی با آن برخورد کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *