دانلود ترجمه مقاله نقش دخالت خانوادگی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله نقش دخالت خانوادگی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله نقش دخالت خانوادگی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت درآمدها – الزویر ۲۰۱۷:با استفاده از نمونه ای از شرکتهای S&P 500 طی دوران ۲۰۰۳-۲۰۱۰ ،ما چگونگی تاثیر دخالت خانوادگیدر مالکیت،مدیریت، یا حاکمیت را بر فعالیتهای CSR شان ،و همچنین چگونگی مالکیت خانوادگی و تاثیر مدیریت درآمدها با هم را بررسی کردیم.یافته های ما نشان میدهد که شرکت ها با دخالت خانوادگی فعالیت های اجتماعی و نگرانی های اجتماعی کمتری دارند.ما همچنین از یک اندازه ی کلی عملکرد CSR جهت جذب اثر خالص نگرانی ها و ابتکارات اجتماعی استفاده کردیم.نتایج نشان میدهد که شرکت ها با دخالت خانوادگی نسبت به شرکت ها بدون دخالت خانوادگی از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر تر هستند.

عنوان فارسی مقاله: نقش دخالت خانوادگی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت درآمدها
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله پژوهش کسب و کار – Journal of Business Research

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:

 

Corporate social responsibility
Family involvement
Accrual-based earnings management
Real earnings management
تعداد صفحات ترجمه شده: 14 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
MingzhiLiuaYulinShiaCraigWilsonbZhenyuWu
موضوع: ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱٫مقدمه

۲٫بسط (توسعه) نظری و فرضیه ها

۱٫۲٫دخالت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی متحد

۲٫۲ اثرات مشارکت خانوادگی و CSRبر مدیریت درآمدها

۳٫دیتاها و روش شناسی(روش ها)

۱٫۳ نمونه

۲٫۳ مدل ها و متغیرهای تجربی

۴٫تحلیل و نتایج

۱٫۴ دخالت خانوادگی و عملکرد CSR

۲٫۴ اثرات دخالت خانوادگی و CSR بر مدیریت درآمدها

۳٫۴ آزمون های مقاومتی

۵٫بحث و نتیجه گیری

پیوست A.اندازه گیری های مدیریت درآمدها

۱٫A.اندازه گیری مدیریت درآمدهای تعهدی

۲٫A اندازه گیری مدیریت درآمدهای واقعی


چکیده

ما بررسی میکنیم که چگونه دخالت خانوادگی در مالکیت،مدیریت،یا حاکمیت(نظارت،اختیارداری) تجارت مشارکت را در مدیریت درآمدها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) خود تحت تاثیر قرار میدهد.با استفاده از نمونه ای از شرکت های S&P 500،ما دریافتیم که شرکت های خانوادگی تمایل به داشتن عملکرد CSR بیشتری داشته،که میتواند به آن ها جهت برقراری مشروعیت و حفظ ثروت های عاطفی اجتماعی کمک کند.شرکت های خانوادگی همچنین کمتر در مدیریت درآمدهای مبتنی بر تعهد مشارکت میکنند،هرچند که آن ها از شرکت های غیر خانوادگی از نظر مدیریت درآمدهای واقعی قابل تشخیص نیستند.

در مقایسه با تحقیقات قبلی،ما دریافتیم که عملکرد CSR به طور قابل توجهی همبستگی با هیچ یک از رفتار مدیریت درآمدهای واقعی یا مبتنی بر تعهد پس از اینکه ما اثر دخالت خانوادگی را محاسبه کردیم،ندارد.یافته های ما پیشنهاد میکند که همبستگی بین عملکرد CSR و دخالت خانوادگی هدایت گر اصلی رابطه ی بین عملکرد CSR و مدیریت درآمدهای مستند در تحقیقات قبلی است.


Abstract

We investigate how family involvement in the ownership, management, or governance of a business affects its engagement in earnings management both directly and indirectly through its corporate social responsibility (CSR) activities. Using a sample of S&P 500 companies, we find that family firms tend to have higher CSR performance, which can help them to maintain legitimacy and preserve socio-emotional wealth. Family firms also engage in less accrual-based earnings management, although they are indistinguishable from non-family firms in terms of real earnings management.

In contrast to previous research, we find that CSR performance is not significantly associated with either accrual-based or real earnings management behavior after we account for the effect of family involvement. Our findings suggest that the association between CSR performance and family involvement is the primary driver of the relation between CSR performance and earnings management documented in previous research


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت 

 

1.مقدمه

چگونگی دخالت (گرفتاری،درگیری)خانوادگیدر مالکیت ،مدیریت ،وحاکمیت شرکت  نتایج تجارت را تحت تاثیر قرار میدهد و تصمیم گیری توجه تحقیقی رو به رشدی را به خود جذب کرده است(دیر و وتن،2006،کیم،پارک،،و ویر،2012،و لین و شن،2015،ونگ،2006)[1] .دیگر مطالعات به عواملی که بر فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشترک شرکت (CSR) تاثیر گذارند ،نگاهی داشته و مورد توجه قرار داده اند.علاوه براین،بحران مالی سال 2008 بار دیگر اقدامات میریت درآمد را مورد توجه قرار داده است.این توجه به ویژه در ارتباط با قانون ساربنز-اکسلی [2](SOX) 2002 ،که توانایی شرکت های آشکارا ثبت شده جهت متعهد کردن در مدیریت درآمدهای مبتنی بر تعهد (AEM) ) است،میباشد (کوهن، دی، و لیس،2008؛ زنگ، 2012)[3].هدف ما روشن ساختن چگونگی اثرات دخالت خانوادگیبر ارتباط بین CSR و مدیریت درآمدها در دوران پس از SOX است.

کیم و همکاران (2012)[4] نشان میدهند که CSR هم به فعالیت های کاهش یافته ی AEM و هم به وضع مدیریت درآمدهای واقعی  (REM) ) مربوط می شود.آن ها این ارتباط را به یک نظریه ی اخلاقی محکم(استوار) ،که ثابت میکند نظر به اینکه شرکت های اخلاقی نسبت به سهامداران و سهامداران بدون تساوی حقوق(سهامداران بی عدالت)[5] به صورت اخلاقی رفتار میکنند ،شرکت های غیراخلاقی نسبت به سهامداران و سهامداران بدون تساوی حقوق به صورت غیر اخلاقی رفتار میکنند ، نسبت میدهند . . وانگ (2006) [6] نشان میدهد که مالکیت خانوادگی مدیریت درآمدهای شرکت را کاهش میدهد.علاوه بر این،دایر و وتن [7] شواهد اولیه ای را که خانواده بین استانداردها وشرکت های  Poor’s (S&P) 500  که نگرانی های کمتری نسبت به  همتایان غیر خانواده ای شان دارند استوار میکند ،را فراهم میکنند،هرچند که ابتکارات مسئولیتی اجتماعی آن ها به طور قابل توجهی اختلافی ایجاد نمیکند.با این حال، هیچ یک از این مطالعات چگونگی دخالت خانوادگیو اثر CSR بر  مدیریت درآمدها را با هم بررسی نمیکنند،که انگیزه برای  چرا یی انتخاب شرکت ها برای اینکه اخلاقی باشند که ممکن است پیامدهای مهمی را داشته باشند را  نشان میدهد.ما به پر کردن این شکاف در متون کمک میکنیم و درمیابیم که مالکیت خانوادگی از محرک های اصلی ارتباط بین CSR و مدیریت درآمدها است.به عبارت دیگر،مشروط به مالکیت خانوادگی،رابطه ی سابقا مستند شده ی بین CSR و مدیریت درآمد ها ناپدید می شود،که پیشنهاد میکند که شرکت های خانوادگی دقیقا همان شرکت های اخلاقی  هستند که توسط کیم و همکاران (2012) [8]شناسایی شده اند.

[1] (Dyer & Whetten, 2006; Kim, Park, & Wier, 2012; Lin & Shen, 2015; Wang, 2006)

[2]  Sarbanes-Oxley

[3]  (Cohen, Dey, & Lys, 2008; Zang, 2012)

[4] Kim et al. (2012)

[5] non-equity stakeholders

[6] Wang

[7] Dyer and Whetten (2006)

[8] Kim et al. (2012)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *