دانلود ترجمه مقاله امواج التراسونیک هدایت شده برای تشخیص واکنش در میله ها به طور جزئی تعبیه شده است – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله امواج التراسونیک هدایت شده برای تشخیص واکنش در میله ها به طور جزئی تعبیه شده است – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله امواج التراسونیک هدایت شده برای تشخیص واکنش در میله ها به طور جزئی تعبیه شده است – الزویر ۲۰۱۸: موج های هدایت شده تحریک می شوند و در انتهای آزاد میله با استفاده از محرک های پیه زو اندازه گرفته می شود. بازتاب های مشخصه در سیگنال های ثبت شده برای لنگرهای دارای سه محل جداشدگی و پنج طول جداشدگی شناسایی می شوند. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند به رغم این ضخامت کم جداشدگی (60 میکرومتر)، استفاده از موج های هدایت شده روش کارآمدی برای ردیابی جداشدگی چسبی در مرحله های اول است.

عنوان فارسی مقاله:
امواج التراسونیک هدایت شده برای تشخیص واکنش در میله ها به طور جزئی تعبیه شده است
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Construction and Building Materials – Volume 168, 20 April 2018, Pages 124-142

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Non-destructive testing
Guided wave propagation
Embedded bar
Ground anchor
Debonding
Steel/grout interface
تعداد صفحات ترجمه شده: 44 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Beata Zima, Magdalena Rucka,
موضوع: ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 19 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله امواج التراسونیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. زمینۀ نظری انتشار هدایت شدۀ موج در موجبرهای استوانه ای

تصویر 1. نمای شماتیک موجبرهای استوانه ای. a) میلۀ آزاد b) میلۀ کاملاً خوابانده c) میلۀ تا اندازه ای خوابانده.

تصویر 2. منحنی های پراکندگی سرعت گروهی میلۀ فولادی به قطر 1 سانتی متر ( E = 207 GPa, v = 0.3, p = 7894 kg/ m3)و منحنی های پراکندگی میلۀ فولادی به قطر 1 سانتی متر خوابانده شده در دوغاب با ضخامت 17.5 mm (E = 33 GPa, v = 0.2, q = 2067 kg/m3)

2.1 انتشار موج در میله های آزاد و کاملاً خوابانده

2.2 انتشار موج در نمونه های با بخشی خوابانده شده و پیوند کامل

تصویر 3. انتشار موج در میلۀ تا اندازه ای خوابانده شده و کاملاً پیوندخورده با پوشش دوغاب: a) پراش موج در انتهای تقریبی بخش خوابانده شده b) انتشار چندحالته و جدایی حالت در بخش خوابانده شدۀ میله c) تبدیل حالت در بخش آزاد میله d) شمای سیگنال های ثبت شده در دو انتهای نمونه.

2.3 انتشار موج در نمونه های تا قسمتی خوابانده شده با جداشدگی

2.3.1. جداشدگی در ابتدای بخش خوابانده شده

تصویر 4. نتایج روش المان محدود برای انتشار موج در نمونۀ تااندازه ای خوابانده شده با پیوند کامل: (a) 0.1 ms; (b) 0.16 ms; (c) 0.25 ms; (d) 0.38 ms; (e) 0.59 ms; (f) 0.73 ms.

تصویر 5. منحنی های پراکندگی سرعت گروهی میلۀ فولادی به قطر 1 سانتی متر

تصویر 6. انتشار موج در میلۀ تا اندازه ای خوابانده شده با جداشدگی در ابتدای بخش خوابانده شده: a)پراش موج در انتهای جداشدگی b)انتشار چندحالته در بخش روکش دار c)شماهای سیگنال های ثبت شده در دو انتهای نمونه.

تصویر 7. نتایج روش المان محدود انتشار موج در نمونۀ تا اندازه ای خوابانده شده با جداشدگی در ابتدای بخش خوابانده شده: (c) 0.27 ms, (b) 0.19 ms, (a) 0.1 ms .(d) 0.46 ms

تصویر 8. نتایج روش المان محدود انتشار موج در نمونۀ تا اندازه ای خوابانده شده با 20 سانتی متر جداشدگی در ابتدای بخش خوابانده شده به صورت سیگنال های دامنه-زمان ثبت شده در گره ها: S4 (d) S3 (c) s2 (b) s1 (a)

تصویر 9. انتشار موج در میلۀ تا اندازه ای خوابانده شده با جداشدگی در وسط بخش خوابانده شده: (a): پراش موج در انتهای تقریبی بخش خوابانده شده (b): انتشار چندحالته در بخش پوشش دار، پراش دوم در ابتدای جداشدگی (c): تبدیل حالت در میلۀ آزاد جداشده و پراش سوم در انتهای جداشدگی و (d): تبدیل حالت و انتشار چندحالته در بخش پوششدار.

2.3.2. جداشدگی در وسط بخش خوابانده شده

تصویر 10. نتایج روش المان محدود انتشار موج در نمونۀ تا قسمتی خوابانده شدۀ دارای جداشدگی در وسط بخش خوابانده: : ( a) 0.1 ms, ( b) 0.16 ms, (c) 0.24 ms, ( d) 0.26 ms, (e) 0.38 ms.

تصویر 11. نتایج روش المان محدود در نمونۀ تا قسمتی خوابانده شده با cm 20 جداشدگی در وسط بخش خوابانده شده به صورت سیگنال های زمان-دامنۀ ثبت شده در گره های به ترتیب S1 تا s4.

تصویر 12. انتشار موج در میلۀ تا قسمتی خوابانده شده با جداشدگی در انتهای بخش دوغاب: a) پراش موج در انتهای انتهایی بخش خوابانده b) انتشار چندحالته در بخش پوشش دار، پراش دوم در ابتدای جداشدگی c) تبدیل

2.3.3. جداشدگی در پایان بخش خوابانده شده

تصویر 13. نتایج روش المان محدود در نمونۀ تا قسمتی خوابانده شده با جداشدگی در انتهای انتهایی بخش خوابانده شده: (a) 0.1 ms, (b) 0.16 ms, (c) 0.22 ms, (d) 0.24 ms and (e) 0.27 ms.

تصویر 14. نتایج روش المان محدود انتشار موج در نمونۀ تاقسمتی خوابانده شده با cm 20 جداشدگی در انتهای بخش خوابانده شده به صورت سیگنال های زمان-دامنۀ ثبت شده در نقطه: به ترتیب s1 تا s4.

تصویر 15. شماهای نمونه های بررسی شده: a) گروه #A با جداشدگی در ابتدای بخش خوابانده b) گروه #B با جداشدگی در وسط بخش خوابانده c) گروه #C با جداشدگی در انتهای بخش خوابانده d) لنگر کاملاً جداشده #D e) لنگر کاملاً پیوندشده #E.

3. بررسی های تجربی میله های تا قسمتی خوابانده شده و دارای جداشدگی از قبل

3.1. توصیف نمونه ها

تصویر 16. تنظیم عملی: a) تجهیزات برای انتشار موج هدایت شده و نمونۀ آزمایش شده با جزئیات محرک و حسگر متصل به انتهای آزاد میله b) نمونۀ بیرون کشیده و سوارشده روی ماشین آزمون.

تصویر 17. سیگنال های تجربی انتشار موج ثبت شده در انتهای آزاد میله با جداشدگی در ابتدای بخش خوابانده: a) نمونۀ کاملاً پیوندشده #E نمونۀ #A با جداشدگی طول (b) 10 cm, (c) 20 cm, (d) 30 cm, (e) 40 cm و f) نمونۀ کاملاً جداشده #D.

3.2. تنظیم تجربی

تصویر 18. سیگنال های تجربی انتشار موج ثبت شده در انتهای آزاد میله با جداشدگی در وسط بخش خوابانده: a) نمونۀ کاملاً پیوندشده #E، نمونۀ #A با جداشدگی طول (b) 10 cm, (c) 20 cm, (d) 30 cm, (e) 40 cm و f) نمونۀ کاملاً جداشدۀ #D.

3.3. نتیجه های انتشار موج هدایت شده

تصویر 19. سیگنال های تجربی انتشار موج ثبت شده در انتهای آزاد میله با جداشدگی در وسط بخش خوابانده: a) نمونۀ کاملاً پیوندشده #E، نمونۀ #A با جداشدگی طول (b) 10 cm, (c) 20 cm, (d) 30 cm, (e) 40 cm و f) نمونۀ کاملاً جداشدۀ #D.

تصویر 20. بسته های سیگنال های تجربی انتشار موج ثبت شده در انتهای ثابت میله با طول متغیر جداشدگی قرارگرفته در به ترتیب اول، وسط و آخر نمونه.

تصویر 21. مقایسۀ سیگنال های تجربی ثبت شده برای میلۀ آزاد و نمونۀ کاملاً جداشده.

جدول 1. مقدار دامنۀ بازتاب ها از انتهای نمونه برای طول و موقعیت متغیر.

تصویر 22. حالت شکست لنگر بعد از فرآیند بیرون کشیدن.

3.4. نتیجه های آزمون های بیرون کشیدن

تصویر 23. منحنی های بار-جابه جایی برای لنگرهایی با جداشدگی قبلی با طول معادل با: به ترتیب 10، 20، 30 و 40 سانتی متر.

تصویر 24. ظرفیت میانگین بار لنگرها با طول جداشدگی یکسان و موقعیت های مختلف.

4. نتیجه گیری


ترجمه چکیده

این مقاله به بررسی نظری، عددی و تجربی انتشار هدایت شدۀ موج در میله های استوانه ای چندلایه با جداشدگی قبلی می پردازد. این تحقیق بر توصیف پیچیدۀ ماهیت پدیده های موج رخ دهنده در نمونۀ جداشده ای با تأکید خاصی بر اثر محل آسیب بر تبدیل و پراش موج تمرکز می کند. آزمون های تجربی مخرب و غیرمخرب روی مدل های آزمایشگاهی لنگرهای زمینی با طول و محل جداشدگی متغیر اجرا می شود.

جداشدگی با پیچاندن میله در ورقۀ سلوفان با ضخامت خیلی کم شبیه سازی می شود که باعث فراهم شدن تماس غیرمستقیم بین فولاد و دوغاب می شود ولی چسبندگی دوغاب را به فولاد کم می کند. موج های هدایت شده تحریک می شوند و در انتهای آزاد میله با استفاده از محرک های پیه زو اندازه گرفته می شود. بازتاب های مشخصه در سیگنال های ثبت شده برای لنگرهای دارای سه محل جداشدگی و پنج طول جداشدگی شناسایی می شوند. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند به رغم این ضخامت کم جداشدگی (60 میکرومتر)، استفاده از موج های هدایت شده روش کارآمدی برای ردیابی جداشدگی چسبی در مرحله های اول است.


چکیده انگلیسی

This paper deals with theoretical, numerical and experimental investigations of guided wave propagation in multilayered cylindrical bars with pre-existing debonding. The research focuses on a complex description of the nature of the wave phenomena occurring in a debonded specimen with a special emphasis on the influence of the location of damage on the wave conversion and diffraction. Experimental non-destructive and destructive tests are conducted on the laboratory models of ground anchors with a variable debonding length and location. Debonding is simulated by wrapping the bar in the cellophane film with very small thickness, providing indirect contact between steel and grout but reducing grout adhesion to steel.
Guided waves are excited and measured at the free end of the bar with the use of piezo actuators. Characteristic reflections are identified in signals registered for anchors with three locations of debonding and five debonding lengths. The obtained results show that despite of such small thickness of debonding (60 µm), guided waves may be used as an effective method for detection of adhesive debonding at an early stage of its development.
 

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله امواج التراسونیک

 

  1. مقدمه

بتن آرمه ماده­ای است که استفاده از آن برای سازه­های مهندسی عمران رایج و گسترده است. فولاد را به صورت میله، سیم، رشته، کابل و تور جا می­دهند که می­تواند به صورت آرماتورگذاری در سازه­های پیچیده مثل پل، سد، سیلو یا ساختمان استفاده شود. مورد ویژه­ای از سازه­های بتن آرمۀ نسبتاً ساده که از میلۀ فولادی خوابانده­شده در بتن ساخته شده باشد لنگرهای زمینی یا میخ­های خاکی­اند که استفاده از آن­ها در سازه­های ژئوتکنیک برای بهبود ثبات شیب و پایداری  شیب­ گودبرداری یا خاکریز رایج است. لنگرها و میخ­ها با قراردادن میلۀ فولادی یا پی در سوراخی که قبلاً در زمین کنده شده باشد و تزریق دوغاب سیمان یا رزین اجرا می­شوند که این دوغاب بدنۀ لنگر را تشکیل می­دهد. لنگرهای زمینی ممکن است به مقدار اضافی پیش­تنیده باشند و میخ­های خاکی نقش سیستم­های پشتیبان پسیو را بازی می­کنند. هر دو نوع این سازه­ها متناسب می­شوند تا نیروهای کشش و برش را از میله و از راه سطح میله/دوغاب به زمین پیرامون منتقل کنند. پس پیوند بین پی و دوغاب جنبۀ مهمی از ظرفیت بار لنگر و انتقال مناسب بار است. به خاطر اینکه آسیب به سطح تهدید بالقوه­ای برای عملکرد مناسب است تحلیل آثار جداشدگی بین میله و دوغاب بررسی شده تا اطمینان­پذیری و ایمنی لنگرهای زمینی بهبود یابند. بن موکرین و همکاران[1] [1] تحقیقی را دربارۀ رفتار لنگرهای زمینی دوغاب سیمانی ارائه کرده­اند که در معرض بارگیری کششی قرار گرفته­اند. کرنش­ها را با وسیله­های اندازه­گیری سیمی لرزانی که در فاصله­های معینی به سطح میلۀ فولادی جوش داده شدند اندازه گرفتند. سپس سه نوع آزمون شامل آزمون بارگیری و تخلیه، آزمون خزش و آزمون بلندمدت اجرا شدند و توزیع بار در طول لنگر پایش شد. ما و همکاران[2] [2] مدلی تحلیلی را از پیچ سنگ­های در معرض بار کششی تدوین کردند. استناج­هایی را برای توزیع تنش برشی در سطح پیوند-رزین ارائه کردند. مدل را در آزمون­های بیرون کشیدن آزمایشگاهی روی پیوندهای کپسوله­سازی کوتاه نمونه ارزیابی کردند. ایوانوویک و نیلسون[3] [3] مدلی را پیشنهاد کردند که آثار استاتیک و دینامیک جداشدگی را به صورت توزیع بار استاتیک و پاسخ دینامیک به بارگیری گذرا توصیف می­کند. اثر جداشدگی موجود در لنگرهای زمینی بر ظرفیت حمل بار را آکیسانیا و ایوانوویک[4] [4] در آزمون­های بیرون کشیدن بررسی کردند.

در سال­های اخیر، علاقه به استفاده از روش­های آزمون غیرمخرب برای ارزیابی وضعیت لنگرهای زمینی رو به افزایش بوده است. دو گروه اصلی فنون تشخیصی شامل روش­های لرزشی و روش­های انتشار موج است. در روش­های لرزش­محور، پاسخ ضربه یا تحریک هارمونیک در دامنۀ بسامد می­تواند برای پایش بار استفاده شود (مثلاً [5،6]). چنین روش­های تحریکی این قابلیت را دارند که توسعه یابند و اصلاح شوند تا کل طول لنگر را برآورد کنند [6]. در روش­های انتشار موج، ارزیابی وضعیت لنگرها می­تواند با استفاده از حالت­های بسامد پایین و بالا انجام شود. حالت­های بسامد پایین این امکان را می­دهند که طول آزاد لنگر یا عیب­های سطح را پیدا کنند. حالت­های بسامد بالا را می­توانند برای پیداکردن کل طول لنگر استفاده کرد [7]. آثار قبلی قابلیت فراوانی را برای استفاده از موجبرها در تشخیص لنگرهای زمینی نشان می­دهند که مخصوصاً عبارت است از: ارزیابی اثر ناکافی بودن میلگرد و نبود دوغاب [8،9]، پیداکردن طول آزاد لنگر [10]، ارزیابی کیفیت دوغاب [11،12] یا پیداکردن پارامترهای اساسی ژئومتریک [13]. هرچند تعداد تحقیق دربارۀ کاربرد موجبرها برای تشخیص جداشدگی بین فولاد و بتن محدود است. نا و همکاران[5] [14] میله­ای فولادی را بررسی کردند که در بلوکۀ مستطیلی بتن با سطح ورقه­ورقه­ای 0%، 25%، 50% و 75% خوابانده شده بود که در یک انتهای میله قرار داشت. موج لمب را به روش پرتاب-دریافت با استفاده از فرستنده و گیرنده­ای که در هر دو انتهای میله یا بلوکۀ بتنی قرار داشتند اندازه گرفتند. وو و چانگ[6] [15، 16] تیرهای بتنی­ای را که در وسطشان میلگرد فولادی داشتند بررسی کردند [15، 16]. جداشدگی در طول­های مختلف به بخش مرکزی تیر وارد شد. هشت محرک و حسگر پی زد تی روی سطح میله نصب شد و تغییرات دامنه و زمان ورود سیگنال پایش شد. در آزمایش­ها مشاهده شد دامنۀ سیگنال­های انتشار موج با افزایش طول جداشدگی زیاد می­شود هرچند تغییر عمده­ای در زمان ورود سیگنال نبود [15] که این را بعد شبیه­سازی­های روش المان محدود تأیید کرد [16]. زیما و روکا[7] [17] موج هدایت­شده را برای ارزیابی اتصال چسبی در نمونه­های استوانه­ای دولایه تشکیل­شده از میلۀ فولادی خوابانده­شده در بتن به کار بردند. از نظر عددی اثر طول اتصال را بر تحریک حالت­های چندگانۀ موج­های هدایت­شدۀ طولی بررسی کردند.

[1] Benmokrane

[2] Ma

[3] Ivanovic´ and Neilson

[4] Ivanovic and Akisanya

 

[5] Na

[6] Wu and Chang

[7] Zima and Rucka

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *