مدیریت کارافرینی و استراتژیک

پرسشنامه استاندارد عملکرد کسب و کار(۱۳۹۶)

3,000 تومان

مدیریت کارافرینی و استراتژیک

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری

3,000 تومان

مدیریت کارافرینی و استراتژیک

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری(۱۳۹۵)

3,000 تومان

مدیریت کارافرینی و استراتژیک

پرسشنامه استاندارد گرایش کارآفرینی سازمان

3,000 تومان

مدیریت کارافرینی و استراتژیک

پرسشنامه استاندارد منابع نامشهود سازمان

3,500 تومان