پرسشنامه استاندارد بهره وری سازمانی(هرسی وگلداسمیت (1980)، محمدی وهمکاران(1387)، لو و سی (2001)، ججرالد (2005))

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:12

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6