دانلود ترجمه مقاله رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

15,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی – الزویر ۲۰۱۸:ترکیبی از شبیه سازی چند عامله و پویایی سیستم نشان ارائه شد تا به پویایی تعاملات بین فازهای چرخه عمر مختلف اجازه دهد به طور موثر درگیر شوند. این یک چارچوب برای مدل سازی پویا از اولویت مشتری بر اساس تجربه تاریخی، شکل دادن به نظرات بر اساس تبلیغات دهان به دهان و حفظ عدم اطمینان در رفتار مشتری برای تحلیل رابطه با استراتژی هایی که زمان انتظار تولید را تحت تاثیر قرار می دهند ارائه می کند