دانلود ترجمه مقاله یک روش جدید برای تلفیق سیستم های اجرایی ساخت با رویکرد تولید ناب – الزویر ۲۰۱۷

16,000 تومان

در مقاله حاضر, یک روش شناسی نوين براي فعال كردن كاركردهاي MES كه از اهداف توليد ناب حمایت می کنند، ارائه شده است. در حال حاضر، چندین مطالعات موردی برای نشان دادن نقش احتمالی MES در بهبود مستمر و شیوه های ناب توسعه داده شده است. روش شناسی عرصه شده در [۱۰] عمدتا بر جریانهای فرایند تمرکز دارد؛ با این حال، MES, مخزن اطلاعات زیادی در رابطه با محصول و فرایند است که نقش مهمی در پیاده سازی رویکرد تولید ناب دارند، اما اغلب هنوز به خوبی بررسی نشده. روش شناسی ارائه شده در بخش ۳ با هدف پر کردن این شکاف و ارائه یک رویکرد ساختاریافته ایجاد شده است. یک ابزار گرافیکی نیز توسعه داده شده است تا کاربر را به درستی در انجام تمام مراحل لازم پشتیبانی دهد.