دانلود ترجمه مقاله اثر برنامه های انگیزشی حقوق صاحبان سهام بر روی پیش بینی درامد تحلیلگران – الزویر ۲۰۱۷

20,000 تومان

مقاله حاضر به بررسی تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهام (EIP) بر خروجی های برجسته تحلیلگران یعنی پیش بینی سوددهی و توصیه های سهام در محیط سازمانی منحصر به فرد چین می پردازد. تحقیق حاضر نشان داد که صحت پیش بینی تحلیلگران برای شرکت های ثبت شده دارای سطح حقوق و مزایای مدیریت بالا در قالب طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهام (EIP) به صورت معنی داری بالاتر است. این یافته با دیدگاه همراستایی مشوق های حقوق صاحبان سهام همخوانی دارد (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶؛ هان و همکاران، ۲۰۱۴ کاناگارتنام و همکاران، ۲۰۱۲).