دانلود ترجمه مقاله کارآفرینی صنعتگر – امرالد ۲۰۱۹

20,000 تومان

کارآفرینی صنعتگر به عنوان نوعی تجارت فرهنگی در حال ظهور است که با گردشگری، فرهنگ و توسعه منطقه‌ای مرتبط است. در این مقاله، فرهنگ از یک سطح تحلیلی خرد با مفهوم سازی از منظر شخصیت فردی کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این است که شخصیت از تأثیرات فرهنگی شکل می‌گیرد، زیرا فرهنگ از سیستمهای معانی مشترکی تشکیل شده که از طریق ایجاد ارزشها و هنجارها طرحی را برای رفتار فراهم می‌آورد که بواسطه آن مناسب یا نامناسب بودن چیزها را تعریف می‌کند.