دانلود ترجمه مقاله پیشینه، طراحی و استفاده های مهاربند کمانش تاب – ۲۰۱۸ scientific.net

15,000 تومان

یکی از کاربردهای نسبتا جدید BRB ها استفاده از آنها به عنوان بخشی از یک قاب اسپین یا خودمحور است که متناوبا با نام یک “سیستم پشت قوی ” یا “قاب تیر” شناخته می شوند. هنگامی که BRB ها به عنوان سیستم مقاومت در برابر نیروی جانبی استفاده می شوند، سفتی پس از تسلیم پایین ممکن است منجر به آسیب و یا تمرکز دریفت باقی مانده در یک تراز شود، حتی اگر در ارتفاع ساختار ظرفیت ها نسبتا خوب متعادل شده باشند