دانلود ترجمه مقاله کرنش برشی آستانه ی تناوبی در ایجاد فشار آب منفذی در نمونه های رس درجا – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

افزایش فشار آب منفذی صرفا وقتی مشاهده می شود که سختی قریب به 80 درصد مقدار اولیه کم شود. وقوع تاخیر بدین علت است که تفاوتی بین کرنش آستانه ای تناوبی از ایجاد فشار آب منفذی tpγ و کرنش آستانه ی تناوبی از تخریب سختی γtd وجود دارد. باتوجه به اینکه شیوه ی JGS 0543- 2009 تمهید استانداردی در فرایند طراحی عملی است، انتظار می رود که داده های بیشتر در اینده ی نزدیک دردسترس قرار خواهند گرفت و امکان مباحث بیشتر درمورد کرنش آستانه فراهم شود.