دانلود ترجمه مقاله شبح نگاری محاسباتی با یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

در این مطالعه، یک روش با استفاده از DNN را برای بهبود کیفیت تصویر های ایجاد شده با CGI ارائه کردیم و نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها با استفاده از DNN یک مجموعه داده متشکل از ۱۵۰۰۰ تصویر را هم نشان دادیم. ما تصاویر بازسازی شده با استفاده از روش پیشنهاد شده را با تصاویر به دست آمده از روش CGI تفاضلی و نویز گیری دو طرفه ، مقایسه کردیم. با تست هشت تصویر که در مجموعه داده ی تمرینی قرار نداشتند، مقدار SSIM میانگین از روش پیشنهاد شده بیش از ۰٫۳ بود در حالی که این مقدار برای روش های تفاضلی CGI و روش دو طرفه، تنها ۰٫۲ بود. در مطالعه ی بعدی، ما ساختار شبکه یDNN را بهبود خواهیم داد تا کیفیت تصویر را باز هم ارتقا بخشیم.