دانلود ترجمه مقاله یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

مشوق مطالعات ما با کمبود شواهد و مدارک، تاثیر CF بر عملکرد شرکت بود. ما چالش های مرتبط با تحقیق در رابطه که شامل عوامل تاثیرگذار دیگری در رابطه و اختلاف زمانی که باید بین عملیات برتر CF و اقتباس یک دوره برتر از عمل و تاثیرگذار در عملکرد شرکت باشد را شرح دادیم. برای محاسبه اختلاف زمانی، مطالعات تک موضوعی قابل توجهی وجود دارد که در آن به عنوان مثال گوتی و منون (۲۰۱۶) نشان می دهد که چگونه کارلز مریل استراتژی پیش بینی را در ایجاد مدل کسب و کار مالی سوپر مارکت، انقلابی کردن صنعت و دستیابی به موقعیت برتر در این بازار تغییر یافته به کار گرفته است. با توجه به دانش ما، مطالعات ما قادر به گزارش تکامل استراتژی پیش بینی شرکت ها و تاثیر آن در عملکرد شرکت در یک مجموعه بزرگ می باشد.