دانلود ترجمه مقاله اثر آنتی لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو – ۲۰۱۹ BMC

17,000 تومان

یستریا مونوسیتوژنز یک خطر عمومی در سطح جهانی است و به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده ایجاد می شود. مطالعه حاضر برای درک تاثیر لاکتوباسیلوس برویس MF179529 در مقابل لیستریا مورد نیاز در موش ها انجام شده است. لیستریا مونوسیتوژنز ATCC 19115 به عنوان یک مدل از عفونت باکتریایی در موش‌ها انتخاب شد. اولین مانع در این مطالعه ایجاد عفونت LM ATCC ۳۵۲۱۸ در موش‌ها بود.