دانلود ترجمه مقاله پیشرفت در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

نتیجه گیری خواص الکتروشیمیایی فوق العاده CNT ها باعث شده است آن ها به عنوان پلتفرم های ساخت انواع بیوسنسورهای الکتروشیمیایی دارای رفتار تحلیلی بهبود یافته مورد استفاده قرار گیرند. آن ها خواص فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و نوری فوق العاده و گسترده ای را با هم ترکیب می کنند که باعث می شود آن ها یکی از مناسب ترین مواد برای انتقال سیگنال های تشخیص آنالیت، متابولیت یا بیومارکرهای بیماری باشند. علاوه بر این، CNT ها می توانند به عنوان داربست برای عاملدار نمودن بیومولکول های موجود بر روی سطح خود عمل کنند.