دانلود ترجمه مقاله تاثیر تعامل سازه خاک بر نسبت جابجایی ناپیوستگی ساختارهای تخریب کننده – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

یک مطالعه جامع پارامتری برای بررسی اثرات SSI بر نسبت جابجایی ناپایدار (CR) ساختارهای تخریب شده انجام شده است. در این رابطه، نسبت جابجایی ناپایدار برای سیستم های سازه خاک با چهار مدل هیسترتیکی a)الف ) دو خطی ب) اصلاح شده Clough ج ) سختی تخریب پذیر د ) استحکام – سختی تخریب پذیر ، ، با سطح مقاومت متفاوتی نسبت به ۱۹ حرکت قوی زمین تعریف گشته است .