دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین مدیریت سود و نقدینگی بازار – الزویر ۲۰۱۷

17,000 تومان

محیط اطلاعاتی غنی احتمالا نقدینگی بازار سهام را گسترش و هزینه سرمایه شرکت را کاهش می دهد (Bostosan & Plumlee 2002; Hail 2002 ). این یافته نظری، رغبت عملی در مدیران برای افشای منظم اطلاعات مالی را نشان می دهد. هدف این مقاله ترکیب تحقیق نظارت شرکت با تحقیق خرد ساخت بازار می باشد. این مقاله تاثیر کیفیت اطلاعات بررسی شده با تعهدات بر نقدینگی بازار فرانسه را بررسی می کند. در حقیقت، در پیشینه تحقیق روی این رابطه بحث شده است. نتایج بدست آمده در محیط بین اللملی و در ایالات متحده بدلیل وضعیتهای سازمانی فراگیر نیستند.