دانلود ترجمه مقاله دارایی های نقدی و کیفیت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

مطالعه نحوه تاثیر کیفیت سودها و ویژگیهای سطح شرکت بر تراز نقدینگی در هر دو بازار AIM و اصلی بریتانیا، در متون پژوهشی نادیده گرفته شده ‌است. درک کیفیت سود برای هر دو بازار به دلیل محیط های نظارتی متفاوت و الزامات فهرست‌بندی متمایز اهمیت دارد. با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های پانل، نمونهای از ۹۶۷۳ مشاهدات سالانه شرکتی غیر مالی در بریتانیا را برای دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ بررسی می‌کنیم. این مقاله چهار پرسش اصلی پژوهشی را مورد توجه قرار می‌دهد: آیا کیفیت سود هنگامی اهمیت دارد که شرکت‌ها سطح دارایی‌های نقدی خود را تعیین کنند؟