دانلود ترجمه مقاله بی ثباتی نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

ما ابتدا مدل (۲) تقاضای صادرات تصحیح خطا را با استفاده از داده‌های سه ماهه، عمدتاً در طی ۱۹۷۱Q1–۲۰۱۵Q4 با برخی از موارد استثنا که در پیوست آورده شده، برآورد می‌کنیم. کشورهای نمونه ما به دلیل کمبود داده‌های تجاری سه ماهه برای کشورهای آفریقایی دیگر، نمی‌توانند بزرگ‌تر از ۱۲ کشور باشند. در برآورد هر مدل، ما حداکثر ۱۰ تأخیر را اعمال می‌کنیم و از معیار اطلاعات Akaike برای انتخاب یک مدل بهینه استفاده می‌کنیم.