دانلود ترجمه مقاله درک سرمایه گذاران آماتور از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

ما برداشت های سرمایه گذاران غیر حرفه ای را زمانیکه ICW متعدد افشاء می شود و هنگامی که شرکت ها به اصلاح نقاط ضعف IT و یا غیر IT به عنوان یک زیر مجموعه از نقاط ضعف متعدد افشاء شده اولویت می دهند (یعنی زمانی که شرکت ها درگیر اصلاحات جزئی هستند) را مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم که سرمایه گذاران غیر حرفه ای به نقاط ضعف IT و غیر IT بسته به اینکه آیا آنان در حال افشاء هستند یا در حال اصلاح پاسخ های متفاوتی می دهند.