دانلود ترجمه مقاله کارایی خمشی و برشی تاوه های ساندویچی فولاد-بتن-فولاد – الزویر ۲۰۱۷

23,000 تومان

این مقاله بر روی رفتار مکانیکی تاوه های ساندویچ های SCS تمرکز دارد. شش تاوه ی مرکب با تکیه گاه ساده به صورت ترکیب فولاد -بتن – فولاد ( SCS) یا فولاد – بتن در این قسمت تحت بارگذاری های متمرکز که در مرکز تاوه ها اعمال شده است، قرار گرفتند. نسبت های طیف / عمق برش و عمق بخش بندی ها در میان نمونه های مختلف، متفاوت بود. تغییر شکل های محلی و سراسری ، کرنش های پوسته های فولادی و میله های اتصالی نیز در طول این تست ها اندازه گیری شدند. ترک های بتن نیز بعد از تست های مورد نظر، با جدا کردن آن ها به صورت نسبی از ساختار های تاوه ها، به صورت بصری ارزیابی شدند.