دانلود ترجمه مقاله استحکام خمشی الاستیک در ستون های کامپوزیت فولاد-بتن – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

این مقله نتایج یک مطالعه ی دقیق بر روی سختی ستون های مرکب در سطح مقطع و سطح اعضای ساختاری را به هدف توسعه ی پیشنهاد برای روند طراحی کشسان، ارائه می کند. میزان سفتی وتری بر اساس نوع بارگذاری و مقدار بارگذاری تغییر می کند ( که بر روی مکان محور خنثی تاثیر می گذارد). ازین رو، انتخاب کردن سختی خمشی کشسان مبتنی بر هدف تحلیل کشسان و نوع رفتاری می باشد که انتظار می رود بتوانیم آن را ثبت کنیم.