دانلود ترجمه مقاله هویت جنسی ناسازگار و محل کار مدرن – الزویر ۲۰۱۷

16,000 تومان

همانطور که آگاهی از هویت جنسی ناسازگار در جامعه کمرنگ تر می شود، سازمان چگونگی کشمکش با چالش ها و نگرانی های مختلفِ مرتبط با کار در پیرامون این کارمند منحصربفرد را ادامه خواهند داد. با این حال، این کافی نیست تا ما منتظر قانون ایالتی و فدرالی برای دیکته کردن اینکه در محیط کار چگونه با کارمندانی با هویت جنسی ناسازگار رفتار شود، بمانیم. سازمان هایی که در مورد نیازهای جامع بودن جدی هستند تا گام های فعالی را برای پیاده سازی اقدامات سازمانی مثبت بردارند و منابعی را برای کارگران با هویت جنسی ناسازگار ، و همچنن متحدان فعلی یا احتمالی در آینده، بدون اینکه این اقدامات توسط قانون مورد نیاز باشند، فراهم سازند.