دانلود ترجمه مقاله یک مبنا از تشخیص موسیقی نوری تا شناسایی موسیقی دست‌نویس – الزویر ۲۰۱۹

20,000 تومان

در اثر حاضر،‌ ما یک سیستم تشخیص موسیقی دست‌نویس (HMR) کاملی را براساس CNN و RNN، داده افزایی و یادگیری انتقالی از روی پارتیتورهای چاپی پیشنهاد نمودیم. نتایج تجربی استمرار این رویکرد را اثبات نموده و نشان دادند که خطوط حامل را می توان به صورت یک توالی و با استفاده از BLSTM تشخیص داد، ضمن آنکه بلوک پیچشی به عنوان یک استخراج کننده موثر ویژگی عمل می نماید. ما در ابتدا از طریق ارزیابی پارتیتورهای چاپی نشان دادیم