دانلود ترجمه مقاله کاهش کلونیزاسیون میکوریزا به واسطه گلیفوسات – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

نتایج ما نشان می دهند که اثرات شیوه های کشاورزی شیمیایی و مکانیکی بر خدمات اکوسیستم می توانند فراتر از سال باشند. در این جا نشان دادیم که گلیفوسات، AMF مفید گیاه در علف های هدف و غیر هدف را به طور منفی تحت تاثیر قرار می دهد. این نتایج توجه ما را به سوی درک جامع تر اثرات گلیفوسات بر میکروب های مرتبط با گیاه و جوامع میکروبی موجود در خاک ها جلب می کنند. به عنوان مثال، مشخص شده است که میکروب های خاک در تجزیه گلیفوسات نقش مهمی ایفا می کنند (آیانسینا و اوسو ۲۰۰۶) …