دانلود ترجمه مقاله کاهش خطی ابعاد برای دسته‌بندی از طریق کمینه کردن خطای بایز ترتیبی با برنامه برای تشخیص جریان اندازه‌گیری – الزوریر ۲۰۱۸

22,000 تومان

الگوریتم ما از نظر صحت دسته‌بندی در مقایسه با الگوریتم‌های حال حاض مثل LDR مبتنی بر معیار فیشر و معیار چرنف ، بهتر است. قابلیت پیاده‌سازی الگوریتم ما با اعمال آن در وضعیت تشخیص سلامت با 2 جریان اندازه‌گیری نیز توضیح داده شده است. با مجموعه داده UCI، الگوریتم پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم‌های حال حاضر دارد و صحت دسته‌بندی آن به میزان 99.4% و 97.5% برای دو جریان اندازه‌گیری است. چنین صحت بالای دسته‌بندی بر روی جریان اندازه‌گیری باعث صرفه‌جویی بسیار در هزینه نفتی و کارهای گازی می‌شود.