دانلود ترجمه مقاله دینامیک توسعه ظرفیت انتقال برق تحت پاداش و حق الزحمه تنظیم شده – الزوریر2019

18,000 تومان

شیوه غیر متمرکز هزینه های پائین تر (هزینه های مصرف) و حاشیه ظرفیت انتقال پائین تری نسبت به افزایش غیرمتمرکز دارد. از آنجایی که حاشیه های ظرفیت انتقال پائین دردوره های تقاضای بالا، موجب بروز ریسک هایی در زمینه تامین می شود، پس تنظیم کنندگان با ترویج مستقیم سرمایه گذاریهایی که امنیت تامین را افزایش می دهند، می توانند هماهنگی در برنامه ریزی غیر متمرکز را افزایش دهند.