دانلود ترجمه مقاله یک فراتحلیل در مورد کیفیت درآمد کمیته حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

25,000 تومان

از طریق فراتحلیل، ما یافته های در هم آمیخته ۹۰ مطالعه تجربی را که به بررسی رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سوددهی می پردازند، با هم منطبق نمودیم. ما نتیجه گیری نمودیم که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبتی با کیفیت سوددهی داشته و AFE ارتباط قوی تری با کیفیت سوددهی دارد. ما هم چنین دریافتیم که سیستم های حاکمیت شرکتی، IFRS، و SOX رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سوددهی را تعدیل می نمایند. افزون بر این، ACFE رابطه قوی تری با کیفیت سوددهی با توجه به سیستم های حاکمیت شرکتی انگلیسی – آمریکایی، پس از IFRS و SOX دارد…