دانلود ترجمه مقاله روان کاری مخلوط بلبرینگ ناموازی – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله روان کاری مخلوط بلبرینگ ناموازی – الزویر ۲۰۱۸:نتیجه گیری ۱)برای تحلیل یاتاقان بزرگ با نسبت خروج از مرکز بالا، یک رویکرد برای تجزیه و تحلیل یاتاقان با در نظر گرفتن عدم هم راستائی ژورنال و آشفتگی پیشنهاد شده است. بر اساس مدل جریان متوسط پیشنهاد شده توسطPatir و Cheng، و مدل آشفته Ng-Pan، یک معادله میانگین رینولدز کلی استنتاج شده است و روش محاسبه عددی اجرا شده توسط روش تفاضل محدود و روش تکراری over-relaxation بدست آمده است. ۲) تحت همان بارگذاری خارجی بکار رفته ، آشفتگی به مقدار قابل توجهی ضریب اصطحکاک را افزایش داده،…