دانلود ترجمه مقاله فیکو و شبکیه چشم: ادم سیستوئید ماکولا – الزویر ۲۰۱۹

10,000 تومان

این نتایج در زمان جراحی یا دیسکسیون الکتیو بعد از آن بر روی کپسولوتومی با یا بدون اختلال عدسی اعمال گردید. در بیشتر موارد ادم سیستوئید ماکولا بصورت بالینی مشکوک بود با استفاده از روش آنژیوگرافی فلوروسین تایید یا رد شد.