دانلود ترجمه مقاله نشانگرهای زیستی پروتئومیکس در نارسایی قلبی – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

یک طیف گسترده ای از بیومارکرهای قلبی مبتنی بر پروتئین، موفقیت در کاربردهای تشخیصی و پیش گویانه را نشان داده اند، به طوری که چندین مورد به عنوان اندازه گیری های روتین در آزمایشگاه های بالینی تایید شده اند. تلاش های پژوهشی گسترده اخیرا برای افزایش دانش اخیر در مورد برهم کنش های بیماری قلبی عروقی – پروتئین در حال انجام هستند که توسط سازمان های پروتئومی محور هدایت می شود مانند سازمان پروتئوم انسانی (HUPO). گل سر سبد آن ها، پروژه ی پروتئومی انسانی (HPP) بود که در حال کار برای نقشه ریزی کامل پروتئوم انسانی برای درک بیشتر بیولوژی سیستم های پروتئین ها…